جویای نشابور

 

پرسم از خویش

-         نه با خویش -

در  این لحظه : کجاست

جای آن جام , که در ظلمت اعصار و قرون ,

پرتو باده اش از دور دهد نور هنوز

در نشابورم  و جویای نشابور هنوز

( استاد  شفیعی کدکنی ) 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید