هر کس به تماشایی ...

هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی              ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی

یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند                  هر کاو به وجود خود دارد ز تو پروایی

گویند رفیقانم در عشق چه سر داری               گویم که سری دارم درباخته  درپایی

من دست نخواهم برد الا به سر زلفت            گر دسترسی باشد یک روز به یغمایی

/ 0 نظر / 25 بازدید